Plan van aanpak van het project Plukveld Zonnebloem

 

Opzet

 

Onze opzet is te komen tot kleinschalige, duurzame  ecologische teelten van verschillende gewassen en hieruit een redelijk inkomen te halen op middellange en lange termijn door toepassing van permacultuur en agro-ecologische principes. 
Wij kiezen bewust om de bodem actief herop te bouwen!

 

Plan van aanpak

Teneinde een duurzaam systeem te creëren dat voldoende omzet genereert kiezen we voor een aanpak die bij de Vlaamse Overheid alsook vele andere organisaties sinds 2002 wordt toegepast, namelijk het werken met een 3-fasen aanpak, te starten met een “Proof of Concept” (PoC) als eerste fase. 

De tweede fase op middellange termijn is de uitkomst van de PoC op grotere schaal implementeren als pilootproject, zijnde de ontwikkeling en in productie stelling.
 Deze fase start na de PoC en duurt doorgaans 2 tot 3 jaar. 

De derde fase is de lange termijn uitwerking: de periode waarbij finaal gekomen wordt tot meerdere volwaardige teelten die voldoende inkomen genereren en die tegelijkertijd op een duurzame manier een meerwaarde aan fauna en flora bewerkstelligen. 

 

De Proof of Concept


Vanuit de wereld van informatica komt het idee van een “proof of concept”, met name het uittesten van nieuwe principes en technologieën tijdens een eerste fase, alvorens kan worden overgegaan tot een ‘in productie stelling’ op middellange en lange termijn. 

 Ter voorbereiding van de PoC dienden er eerst een aantal infrastructuurwerken uitgevoerd te worden voor ondermeer wateropvangcapaciteit vergroten, bewatering, geulen en bermen voor specifieke teelten. Het is cruciaal dat deze infrastructuurwerken uitgevoerd worden alvorens de PoC voluit van start kan gaan. 
De voorbije 2,5 jaar hebben deze werken helaas aangesleept waardoor we de PoC pas vanaf 2023 kunnen opstarten.

Tijdens een PoC worden nieuwe technieken in gebruik genomen en geëvalueerd gedurende een bepaalde periode. 
In concreto voor “Plukveld Zonnebloem”, betekent dit dat we op het proefveld kleine zones uitwerken aan de hand van verschillende variabelen (ondergrond, bodembedekking en -verrijking, bewatering en dergelijke meer) en voor een specifieke teelt.